تقویم آموزشی پرسنل خدمات فیروزه نهایی شد.

دسته بندی : | 1397/01/26
یکی از نقص های حوزه خدمات ، تمرکز شرکت های پیشرو در بخش های صرفا فنی و شغلی و عدم وجود برنامه ای برای آموزش نیروی خدمات است ، حال آنکه با توجه به نوع طبقه اجتماعی و  متقاضیان شغلی در حوزه های خدماتی ، ما مشخصا در حوزه های رفتارشناسی ، آداب اجتماعی ، خانواده و رفتار حرفه ای ، مسایل ویژه تری را شاهدیم.

این مسایل ویژه ، گاها از مرز اخطار گذشته و تبدیل به پاشنه آشیل نیروی انسانی می شوند ، از مهم ترین اهداف  بنیان گزاران فیروزه ،  افزایش توانمندی نیروی انسانی در برخورد با شرایط شغلی بوده است ، به همین در تقویم دپارتمان آموزش گروه خدمات خانگی فیروزه در بخش آموزش نیروی خدمات به نکات ذیل توجه شده است .

کارگاه آموزش رفتار حرفه ای با رویکرد برخورد صحیح حین فعالیت

کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه ارتباط موثر

کارگاه خانه داری

کارگاه استفاده از شوینده های پرخطر

کارگاه روش برخورد با سالمند

کارگاه مراقبت کودک با توجه به درجه سنی

 

 

IranMoragheb